All-in loon onvoldoende gespecificeerd

All-in loon inclusief de uitbetaling van vakantie-uren en vakantiegeld is door werkgever onvoldoende gespecificeerd.

Bij nulurencontracten wordt de werknemer per gewerkt uur betaald. Ook die werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Om die reden wordt vaak een all-in loon afgesproken. Dat is in principe toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

De casus:

Werkneemster vordert betaling van niet genoten vakantie-uren en achterstallige vakantiebijslag. Ter beoordeling ligt de vraag voor of werkgever aan werkneemster een all-in loon mocht betalen, en zo ja, of zij dat op correcte wijze heeft gedaan. Artikel 5 van de arbeidsovereenkomst luidt als volgt: 'Werknemer ontvangt een salaris volgens Horeca CAO (functie groep 1) door werkgever te voldoen aan het begin van iedere maand voor de maand ervoor. Vakantietoeslag, uitbetaalde vrije dagen en overige toeslagen zijn bij het salaris inbegrepen.'

Beoordeling:

Ten aanzien van deze bepaling stelt de kantonrechter voorop dat de inhoud daarvan onduidelijk is. Hoe hoog het uurloon of het maandloon van werkneemster, inclusief en exclusief vakantietoeslag en vergoeding voor de vakantie-uren, zou zijn, blijkt namelijk niet uit deze bepaling. Op grond van artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag dient de vakantiebijslag in beginsel in de maand juni te worden uitgekeerd, maar mag van dit tijdstip worden afgeweken, zolang de uitbetaling ten minste eenmaal per kalenderjaar gebeurt. Dit betekent dat het werkgever toegestaan was om af te spreken dat de vakantiebijslag tegelijk met elke loonbetaling zou plaatsvinden. Op grond van artikel 7:626 BW alsmede op grond van goed werkgeverschap bestaat voor een werkgever de verplichting een schriftelijke specificatie van het uitbetaalde loon te verstrekken aan werkneemster, waaruit duidelijk moet blijken waaruit het loonbedrag is samengesteld. Onder verwijzing naar artikel 7:639 BW, 7:640 BW en rechtspraak van het HvJ EU oordeelt de kantonrechter dat het betalen van een loon, waarin een vergoeding voor de (opgebouwde) vakantiedagen inbegrepen is, slechts toegestaan is, indien dit er niet aan in de weg staat dat de betreffende werknemer feitelijk vakantie opneemt én duidelijk gespecificeerd in de loonstroken vermeld staat welk gedeelte van het uitbetaalde loon de loonwaarde van de vakantiedagen behelst.

Conclusie:

In geval betaling van een all-in loon moet op de salarisspecificatie expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantietoeslag en (3) de betaling voor de vakantiedagen. Alleen dan is een all-in loon toegestaan.

Uitspraak:

Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2018 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:8427)

Over dit artikel kunt u desgewenst contact opnemen met mr. Eddy Nieuwenhuys (https://www.parkadvocaten.com/advocaten/eddy-nieuwenhuys)