Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Park Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de zelfstandige ondernemingen van mr. A.M. Backus (Backus Advocatuur, KvK-nummer 30287548), mr. E.J. Nieuwenhuys (Nieuwenhuys Advocatuur, KvK-nummer 64665666), mr. M.Th. Legger (Legger Advocatuur, KvK-nummer 70460035) en mr. S.H. van Os (Erf en Recht Advocatuur en Mediation, KvK-nummer 57286973). Een opdracht wordt aanvaard door één van voormelde personen, hierna te noemen 'de Advocaat'. Slechts de Advocaat geldt als opdrachtnemer c.q. wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen 'de Cliënt'. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt.

 

Opdracht

De rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de Advocaat heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van de Cliënt expliciet heeft aanvaard. Zowel de Cliënt als de Advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

De Advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De Advocaat is nooit gehouden  om een bepaald resultaat te realiseren. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan hem/haar worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

 

Declaratie

Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het uurtarief en alle overige afspraken daaromtrent worden door de Advocaat bij het aanvaarden van de opdracht schriftelijk aan de Cliënt bevestigd. De Advocaat is gerechtigd de door hem/haar gehanteerde tarieven en de door hem/haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Advocaat is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand komen de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing zijn vastgesteld voor rekening van Cliënt. In dergelijke zaken wordt de Cliënt geacht de (te verwachten) eigen bijdrage vooraf te voldoen en zal de Advocaat – tenzij expliciet anders overeengekomen – geen werkzaamheden verrichten totdat de toevoegingsbeslissing verkregen is.

 

Betaling

Betaling van declaraties van de Advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Ingeval de Cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de Advocaat weigeren zijn/haar werkzaamheden aan te vangen of kan hij/zij deze opschorten of staken. Dit zal in voorkomend geval geschieden op een voor de Cliënt zo min mogelijk bezwarende wijze. Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt een gebeurtenis voordoet die tot (beroeps)aansprakelijkheid van de Advocaat leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Park Advocaten afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. Bij het inschakelen van derden zal de Advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Advocaat is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

 

Privacy

Door het geven van een opdracht verleent de Cliënt toestemming aan de Advocaat c.q. Park Advocaten om zijn/haar verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Ons privacy statement maakt onderdeel uit van de door de Cliënt verleende opdracht. Door akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging aanvaardt de Cliënt tevens de inhoud van ons privacy statement, dat is te vinden op onze website (www.parkadvocaten.com).

 

Klachten- en Geschillenregeling

Park Advocaten kent een interne klachtenregeling, die betrekking heeft op de dienstverlening van Park Advocaten aan de Cliënt, inclusief declaratiegeschillen. Deze klachtenregeling is te vinden op onze website (www.parkadvocaten.com).

Wanneer Park Advocaten er niet in slaagt de klacht van de Cliënt over de dienstverlening door de Advocaat met behulp van deze klachtenregeling tot aanvaardbare oplossing te brengen, kan  de Cliënt diens klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie), onverminderd, de bevoegdheid van de Advocaat om zich tot de rechter te wenden indien de Cliënt een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de

Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de Cliënt een consument is die zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de Advocaat tot de rechter wendt. Indien de Cliënt die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, is de rechter alsnog bevoegd. Deze Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is te vinden op onze website (www.parkadvocaten.com). Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door de gewone rechter.

 

Rechts- en forumkeuze        

De rechtsverhouding tussen de Advocaat en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Midden-Nederland is bevoegd in het geval een geschil (alsnog) wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Park Advocaten bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

 

Versie 19 april 2023