Algemene voorwaarden


Algemeen

Park Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de zelfstandige ondernemingen van mr. A.M. Backus (Backus Advocatuur), mr. E.J. Nieuwenhuys (Nieuwenhuys Advocatuur) en mr. M.Th. Legger (Legger Advocatuur). Een opdracht wordt aanvaard door één van voormelde (rechts)personen, hierna te noemen 'de Advocaat'. Slechts de Advocaat geldt als opdrachtnemer c.q. wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen 'de Cliënt'. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt.
 

Opdracht
 

De rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de Advocaat heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van de Cliënt expliciet heeft aanvaard. Zowel de Cliënt als de Advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

De Advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De Advocaat is nooit gehouden  om een bepaald resultaat te realiseren. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan hem/haar worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Declaratie

Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het uurtarief en alle overige afspraken daaromtrent worden door de Advocaat bij het aanvaarden van de opdracht schriftelijk aan de Cliënt bevestigd. De Advocaat is gerechtigd de door hem/haar gehanteerde tarieven en de door hem/haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Advocaat is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand komen de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing zijn vastgesteld voor rekening van Cliënt. In dergelijke zaken wordt de Cliënt geacht de (te verwachten) eigen bijdrage vooraf te voldoen en zal de Advocaat – tenzij expliciet anders overeengekomen – geen werkzaamheden verrichten totdat de toevoegingsbeslissing verkregen is.

Betaling

Betaling van declaraties van de Advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Ingeval de Cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de Advocaat weigeren zijn/haar werkzaamheden aan te vangen of kan hij/zij deze opschorten of staken. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt een gebeurtenis voordoet die tot (beroeps)aansprakelijkheid van de Advocaat leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Park Advocaten afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de Advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen.

Bij het inschakelen van derden zal de Advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Advocaat is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

Geschillen

Park Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van opdrachten, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Afschrift van dat reglement is te vinden op www.degeschillencommissie.nl of kan bij de Advocaat opgevraagd worden.