Wij zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Algemene voorwaarden

Park Advocaten heeft veel ervaring met het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden geven u onder meer de mogelijkheid om uw aansprakelijkheid vergaand te beperken en betalingscondities vooraf helder vast te leggen.

Park Advocaten adviseert u graag.

Erfrecht

U kunt bij ons terecht voor deskundig advies over bijvoorbeeld: de geldigheid en uitleg van een testament, het aanvaarden of verwerpen van een erfenis, de legitieme portie, de executeur en de verdeling van de erfenis. Wij kunnen u bijstaan bij het afwikkelen van nalatenschappen en het oplossen van geschillen. Daarbij kunnen we optreden als advocaat of mediator. Indien een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, kunnen wij u als procesadvocaat bijstaan.
 

Onze advocaten

Huurrecht

OndernemersParticulieren

Bij Park Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over:

 • de huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte
 • het laten opstellen van een huurovereenkomst
 • het verlenen van rechtsbijstand in huurgeschillen, waaronder ontruimings- en ontbindingsprocedures wegens huurachterstand, (complexgewijze) renovatie en (geluids)overlast.

Vraag ons op tijd advies.

Personen- en familierecht

Het personen- familierecht is heel divers en bijna iedereen komt ermee in aanraking. Het beperkt zich niet alleen tot echtscheidingsprocedures, en ziet bijvoorbeeld ook op gezag over kinderen, erkenning van kinderen, ontkenning vaderschap en naamswijziging. Vaak staan er grote financiële belangen op het spel, daar waar het gaat om kinder- en partneralimentatie, of de verdeling van een boedel waar een onderneming deel vanuit maakt. Vaak kunnen problemen op voorhand worden ingekaderd door goede huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten te maken.

Een belangrijk kenmerk van het personen- en familierecht is dat er vaak sprake is van een botsing van zakelijke en persoonlijke belangen met ver rijkende gevolgen voor alle betrokkenen. Daarom zullen wij onze cliënten zorgvuldig, gewetensvol en oplossingsgericht begeleiden. Geen olie op het vuur, maar een constructieve benadering gericht op een passende oplossing.
 

Onze advocaten

Contracten

Park Advocaten maakt voor u contracten op veel terreinen, zoals:

 • samenwerking, zoals V.O.F, maatschap
 • huur- en koopovereenkomsten
 • convenanten
 • agentuur
 • distributie
 • ICT / Intellectuele eigendom
 • management- en arbeidsovereenkomsten (inclusief personeelsregelingen).

Omdat Park Advocaten ook veel ervaring heeft op procesrechtelijk vlak worden de contracten zodanig opgesteld dat geschillen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Ondernemingsrecht

Park Advocaten heeft veel ervaring met het ondernemingsrecht, zoals:

 • begeleiding en advisering bij het opstellen van overeenkomsten;
 • het voeren van procedures ten behoeve van ondernemers.

Vraag ons bijtijds advies.

Aansprakelijkheidsrecht

OndernemersParticulieren

Aansprakelijkheid (en schade) komt voor bij contracten maar ook bij onrechtmatige daad. Park Advocaten staat ondernemers bij als eisende partij en als aansprakelijk gestelde partij. Park Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van aansprakelijkheid, zoals het optreden namens en tegen professionals, zoals bij bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van accountants, makelaars en notarissen.

Park Advocaten adviseert u graag.

Arbeidsrecht

OndernemersParticulieren

Park Advocaten geeft een werkgever snel een helder inzicht in de arbeidsrechtelijke materie.

Wij adviseren en begeleiden u onder meer bij:

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • re-integratie van zieke werknemers
 • arbeidsconflict
 • reorganisatie / herstructurering
 • beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst
 • WWZ / transitievergoeding
 • cao’s concurrentie- en relatiebeding

In veel zaken komt het aan op tijdig inwinnen van deskundig advies, scherp onderhandelen en – indien noodzakelijk – doeltreffend procederen. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt ons desgewenst voor een second opinion raadplegen. Wij verzorgen ook mediation in geval van arbeidsconflicten.

Vraag ons bijtijds advies.

Onze advocaten

Estate planning

OndernemersParticulieren

Estate planning beoogt de (fiscaal optimale) overgang van vermogen naar een volgende generatie. Daarbij kunt u denken aan: het maken of  wijzigen van huwelijkse voorwaarden en testamenten, het overdragen van vermogen tijdens leven door schenkingen, certificeren van aandelen en overdracht van uw onderneming (bedrijfsopvolging).

Estate planning is maatwerk, afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. 
Wij begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuzes en het uitwerken van een estate plan.

Onze advocaten

Mediation

OndernemersParticulieren

Mediation is een goede manier om in overleg tot een oplossing te komen van een geschil. Mediation is oplossingsgericht. Niet strijden, maar oplossen.

Bijna alle conflicten lenen zich voor mediation. Zowel zakelijke conflicten (problemen tussen ondernemers of binnen de onderneming, waaronder arbeidsgeschillen) als conflicten waar emoties een grote rol spelen (bijvoorbeeld echtscheidingen en erfrechtkwesties).

De mediator informeert partijen over de juridische aspecten, helpt partijen om met elkaar in gesprek te komen en begeleid de onderhandelingen. De mediator gaat samen met partijen op zoek naar een passende oplossing voor hun probleem. Een voor alle partijen acceptabele oplossing met respect voor ieders zakelijke en emotionele belangen.

De mediator is onpartijdig. Het voordeel is dat u zelf tot een oplossing komt en de oplossing niet overlaat aan de rechter. Omdat een procedure kan worden voorkomen, kan tijd en geld worden bespaard.

Als mediation tot een regeling leidt, worden de afspraken vastgelegd in een voor partijen bindende vaststellingsovereenkomst. Omdat onze mediators tevens advocaat zijn, worden uw rechten en plichten gewaarborgd en kunt u erop vertrouwen dat de afspraken die u samen maakt juridisch worden getoetst en op de juiste manier worden vastgelegd.

Onze advocaten

Vastgoed

OndernemersParticulieren

Vastgoed omvat al hetgeen met onroerend goed te maken heeft. Park Advocaten geeft advies bij:

 • verwerving, beheer, bouw, huur/verhuur en exploitatie van onroerend goed
 • opstellen en beoordelen van o.g-contracten
 • geschillen en procedures omtrent onroerend goed

Geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op (onder)aanneming, opleveringsgebreken, verborgen gebreken en de koop en verkoop van onroerend goed.

Vraag ons bijtijds advies.

Incasso

Park Advocaten kan u van dienst zijn bij het incasseren van onbetaald gebleven facturen. Wij hanteren een gestaffeld tarief, afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Wij verzorgen voor u het gehele incassotraject: van de eerste schriftelijke sommatie tot beslaglegging en de uitvoering (executie) van een vonnis. Vraag ons op tijd advies.