Actueel

Kantoorklachtenregeling / 06 januari 2020
Kantoorklachtenregeling Park Advocaten Artikel 1 begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; Artikel 2 toepassingsbereik 1. Deze kantoorklachtenregel...
All-in loon onvoldoende gespecificeerd / 06 november 2018
All-in loon inclusief de uitbetaling van vakantie-uren en vakantiegeld is door werkgever onvoldoende gespecificeerd. Bij nulurencontracten wordt de werknemer per gewerkt uur betaald. Ook die werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Om die reden wordt vaak een all-in loon afgesproken. Dat is in principe toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De casus: Werkneemster vordert betaling van niet genoten vakantie-uren en achterstallige vakantiebijslag. Ter beoordeling ligt de vraag voor of werkgever aan werkneemster een all-in loon mocht betalen, en zo ja, of zij dat op correcte wijze heeft gedaan. Artikel 5 van de arbeidsov...
Verhuurder moet huurders sleutelgeld retourneren / 03 april 2018
Maxx Aanhuurmakelaars Leeuwarden BV moet bemiddelingsgeld terugbetalen dat onrechtmatig door Holland Housing bij drie huurders is geïnd. Dit heeft kantonrechter Jan Leijten bepaald in een zaak die door drie studenten van Stenden Hogeschool te Leeuwarden was aangespannen. De vennootschap Maxx kan volgens de rechter vereenzelvigd worden met het eind 2015 geliquideerde vennootschap Holland Housing. Daardoor treffen de vorderingen op de nieuwe vennootschap doel. Bemiddelingskosten De studenten hadden in 2015 alle drie woonruimte via Holland Housing gehuurd. Het bedrijf, dat werd gerund door Joost de Jong, bracht hiervoor 825 tot 990 euro ‘bemiddelingskosten’ in rekening, hoewel het ook actief was namens ve...
Alcoholverslaving is een ziekte / 21 november 2017
Werknemer is werkzaam bij distilleerderij Hooghoudt in de functie van Accountmanager Noord. Aan werknemer is een leaseauto ter beschikking gesteld. Op 22 december 2016 is de betreffende werknemer naar een garagebox van Hooghoudt gereden, waar een voorraad alcohol stond opgeslagen, die werknemer in het kader van zijn werkzaamheden meeneemt naar slijterijen en andere potentiële klanten. Werknemer heeft uit deze voorraad alcohol genuttigd en onder invloed daarvan een ongeval veroorzaakt op de openbare weg. Het rijbewijs van werknemer is na het ongeval ingevorderd. Hooghoudt voert aan dat werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt van het door hem veroorzaakte ongeval en dat nu werknemer niet meer beschikt over zijn rijbewijs, hij...
Concurrentiebeding in koopovereenkomst aandelen / 30 augustus 2017
Op 25 juli 2017 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak. Een non-concurrentiebeding voor 5 jaar werd niet toelaatbaar geacht. In het algemeen geldt dat 3 jaar mogelijk is ter bescherming van goodwill en knowhow en 2 jaar ter bescherming van alleen goodwill. Van uitzonderlijke omstandigheden was geen sprake noch van een contractuele bepaling die op conversie (in een wel geldige bepaling) zag. 5 jaar blijft dus wel mogelijk, mits goed gedocumenteerd.